8 Augustus 2021 God se alomteenwoordige nabyheid

8 Augustus 2021 God se alomteenwoordige nabyheid

Groete en Verwelkoming

Oomblik van Stilte

Toetrede

Lied 175 – Majesteit

Votum

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.

Seëngroet

Die Genade van Ons Here Jesus Christus, Die liefde van God en die sagte hand van Sy Gees sal met elkeen van julle wees. Amen

Lofsang

Lied 205 – Bring lof aan die Vader

Lied 266 – Die Onse Vader

Skriflesing

Psalm 139 is vir my heilige grond.

Die wonder van God

Aan die een kant besing dit die wonder van God se intieme betrokkenheid by ons maak nie saak waar ons ons bevind nie.  God is alomteenwoordig by ons en vir ons.

Die gedeelte laat my baie terug dink aan Moses en die brandende bos! Daar waar Moses in God se teenwoordigheid staan en die Here met hom praat.

Die gevoel wat ek kry as ek Psalm 139 lees dan is dit juis dat God hier en nou en in alle omstandighede by ons is! Hy lei ons, Hy leer ons Sy wil en Hy ken ons beter as wat onsself en ons naaste ons ken.

Kom ons lees saam uit die Woord van die Here vanoggend. Ek lees Psalm 139

Vers 1-12:

1 Vir die musiekleier. Van Dawid. ‘n Psalm. Here, U ondersoek my en U ken my.

2 U is die een wat my sit en opstaan ken; U verstaan van ver af wat ek in gedagte het.

3 My omswerwinge en waar ek rus – U het dit afgemeet; al my paaie is aan U bekend.

4 Ja, daar is nog nie ‘n woord op my tong nie, kyk, dan ken U, Here, dit volledig!

5 Van agter en van voor omsluit U my; U plaas u handpalms op my.

6 Om dit te verstaan, is ‘n te groot wonder vir my; dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie.

7 Waarheen kan ek gaan, weg van u Gees; waarheen kan ek vlug, weg van u teenwoordigheid?

8 Klim ek op na die hemel – U is daar; gaan lê ek in die doderyk – ook daar is U!

9 Neem ek die vlerke van die daeraad, gaan woon ek by die einde van die see;

10 ook daar sal u hand my lei, u regterhand my vashou.

11 En al sê ek, “As duisternis my maar net wil verberg en die lig om my nag word”,

12 is selfs duisternis nie vir U donker nie, maar skyn nag so lig soos die dag, is die duisternis soos die lig.

Familie en vriende. Niks is vir God verborge nie.  Die Here sien dwarsdeur ‘n mens: “U ondersoek my en U ken my”.  Dit is waar van alles van ons.

alle aksies (sit en opstaan),

al ons gedagtes (”van ver af verstaan U wat ek in gedagte het”),

slefs al reise (“U het dit afgemeet”),

en al ons woorde (“U ken dit volledig”).

Die Here omsluit ons van alle kante en sy hand is te alle tyd op ons soos ‘n pa wat sy handpalms op kinders hou om hom reg op te hou en te ondersteun.

Al die werkwoorde in die eerste ses verse is in die teenwoordige tyd.

Die Psalmis is nie net as’t ware uit vorige ervaring bewus van God se intieme kennis van en betrokkenheid by hom nie.  Dit is iets wat van oomblik tot oomblik in sy lewe gebeur.  God is nader aan ons as wat ons bewussyn kan inneem: “Om dit te verstaan, is ‘n te groot wonder vir my; dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie.”

God is nie net so naby aan ons dat ons nie van Hom af kan wegkom nie.

Hy is oral waar ons sou wou wegvlug van Hom af,

in die hemel,

in die doderyk,

aan die einde van die see,

in die dag en in die nag,

selfs in die duisternis wat as die plek gereken is waar God nie aanwesig sou wees nie.

God is alomteenwoordig deur sy Gees.

Vir die gelowige is dit ‘n gerusstellende werklikheid. Want God is alomteenwoordig by ons en vir ons waar ons ook al mag gaan.

Die wonder van menswees

Aan die ander kant besing Dawid die wonder van menswees: “omdat ek ‘n ontsagwekkende wonderwerk is.” Vers 13-18:

13 Dit is immers U wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het.

14 Ek prys U omdat ek op ‘n ontsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is u werke en ek besef dit maar te goed.

15 My skelet was nie vir U verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde.

16 U oë het my vormloosheid gesien. En in u boekrol is hulle almal opgeteken – dae wat beplan is, toe nie een daar was nie.

17 En vir my, hoe kosbaar is u gedagtes, o God – hoe oorweldigend is die volle getal daarvan!

18 As ek dit tel, is dit meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek steeds by U.

God se betrokkenheid kom eintlik van voor ons geboorte af en strek tot aan die einde van ons lewe, “nou en vir ewig”.  God se beplanning van ons ontstaan en ontwikkeling is dus omvattend, en uit die NT weet ons nog helderder dat dit selfs ná die dood voortgaan in die ewige lewe.

God het ons gevorm in die moederskoot – daarvoor loof die Psalmis Hom: “omdat ek ‘n ontsagwekkende wonderwerk is.”  Dit sluit sy binnekant of gewete in – die betekenis wat aan die niere gekoppel is (vers 13) – interessant genoeg iets wat dus gereken word as geskep selfs voorgeboortelik, en iets wat God gee, nie net iets wat deur die samelewing gevorm is nie. Die Psalmis erken ook met ander woorde dat alles wie hy is en wat hy doen reeds bepaal is deur God.

Dit sluit homself in. Van sy kop tot sy toontjie.  Dit sluit uiteindelik ook al sy lewensdae in wat in God se boek opgeskryf is – “dae wat beplan is, toe nie een daar was nie”!

‘n Mens kan hier iets raaksien van die feit dat elkeen van ons ons oorsprong in God se gedagtes het.  God het ‘n prentjie van ons gehad, vóór ons nog daar was, en ons toe geskep daarvolgens.  Dit is waarom die Psalmis sê, dat hy wonderlik is, soos God hom gemaak het, en dat God se gedagtes vir hom wonderlik is.  Dit is eintlik net ‘n ontsagwekkende oorweldigende bewussyn.  Of hy slaap en of hy wakker is, hy is altyd in God se gedagtes – en God is altyd in sy gedagtes.

Dawid bid vir God se eer.

Dié twee waarhede ontlok twee gebede by die Psalmis.  Hy wil in die eerste plek God se eer ten alle koste beskerm en verklaar dat God se vyande ook sy vyande sal wees.

19 As U, o God, goddeloses maar wou ombring! Manne wat bloed vergiet, gaan weg van my af!

20 Dit is hulle wat valshede oor U verkondig, u vyande wat die stem tevergeefs verhef. 21 Sou ek u haters nie haat nie, Here, in hulle wat teen U opstaan, nie ‘n weersin hê nie?

22 Ek haat hulle met ‘n intense haat; vyande het hulle vir my geword.

Hy wil God se eer ten alle koste beskerm en verklaar dat God se vyande ook sy vyande sal wees.  Hy wil met goddelose mense niks te doene hê nie.  Hulle is immers bloeddorstig en bedrieglik, mense wat teen God opstaan en sy vyande is.  Die Psalmis identifiseer dus volledig met God self en wil dus niks te doene het met enigiemand wat hom van dié lojaliteit kan wegskeur nie.

Lei my op die ewige pad

Hy wil in die tweede plek absoluut getrou en lojaal aan God leef en vra dat God se ondersoekende teenwoordigheid hom op die beproefde pad sal lei.

23 Ondersoek my, o God, en ken my hart; toets my, en ken my ontstellende gedagtes. 24 Kyk of ek nie op ‘n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad.

Die “pad van verdriet” kan ook vertaal word as die “pad van afgodery”.  As ‘n mens dit vertaal met: “pad van verdriet” dan dui dit op dinge wat pyn kan veroorsaak. En hy bid dat die Here hom wysheid sal gee om dit te vermy. As ‘n mens dit vertaal met: “pad van afgodery” dan fokus Dawid die aandag op dinge wat afvalligheid kan bring. En vra hy dat die Here hom sal beskerm om op enige manier van God afvallig te word.

Daarteenoor vra Dawid dat God hom op die “ewige pad” sal begelei.  Vorige vertalings het gepraat van die “beproefde pad” (“ancient way”), maar die woord ‘ôlâm word hier in sy basiese betekenis gebruik van “ewig” of “altyd”. Dws die pad wat vir altyd sal hou. Die pad wat die toets van die tyd sal deurstaan. Die pad wat van altyd af die regte een was, en wat vir altyd sal hou.  Dit is dié pad waarop die Psalmis begelei wil word.

God sal ons vashou

Die boodskap van Psalm 139 is dat God ons ken. Ons is ingeskryf in sy boek. God weet van ons. God is met ons.

Ook in die tyd van die koronavirus. God kan ons van voor ons geboorte af. Ons is nie slawe van vrees of onsekerheid nie. God sal ons hierdie jaar vashou en ons deur elke krisis dra. Ons kan ons vertroue in Hom stel en die toekoms met rus, kalmte en vrede in ons gemoed tegemoet gaan.

Gebed

Slotsang

Lied 512 – Nader my God by U

Geloofsbelydenis

Seën

Lied 314 Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *